Stawiamy na Jakość i Cenę Naszych Produktów

+48 61 892 11 16 biuro@ilt.com.pl

ILT - alkohol dwuacetonowy
KARTA CHARAKTERYSTKI ALKOHOL DWUACETONOWY
 
Opis Produktu Alkohol dwuacetonowy

 

 

 
  Zawartość 99,0% min.
  CAS No. 123-42-2
     
Specyfikacja Wygląd przezroczysta ciecz
Właściwości fizyczne Gęstość, 20°C 938 kg/m3
Palność Temperatura zapłonu 62°C
Produkty rozkładu Tlenek węgla, dwutlenek węgla
Dane toksykologiczne LD 50, T. ostra doustnie, szczur 4000 mg/kg (MEKP-40%)
  Skóra Rzadko podrażnienie
  Oko Podrażnienie
  Ames test niemutagenny
Opakowania beczka HDPE 190 kg netto; kanister HDPE 25 kg
     
Zastosowanie

Alkohol dwuacetonowy jest używany jako rozpuszczalnik farb i lakierów, składnik płynów hamulcowych, w galwanizerniach, do syntezy organicznej,

 
 
Przykladowe ilości  
  OXYMEK M-60 1-4 phr*
  Przyspieszacz 1% Co 0.5 - 3 phr*

 

ZALECANE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZA POMOC

 

Sprzęt ochronny i instrukcje obchodzenia się z produktem

- Używać okularów ochronnych lub maski na twarz oraz rękawice.
- Sprzęt musi być czysty i wykonany z materiałów obojętnych
  np. polietylen,stal kwasoodporna, szkło.
- Sprzęt należy uziemić.

Warunki przechowywania Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w dobrze wietrzonym miejscu. Temperatura 0-25°C.
Trwałość produktu

Produkt pozostanie stabilny zgodnie ze specyfikacją ILT przez co najmniej 1 roku od daty produkcji, jeśli jest przechowywany według naszych zaleceń.
Gaszenie pożaru Pożar gasić gaśnicą proszkową lub na dwutlenek węgla. W czasie gaszenia zachować odpowiednią odległość od pożaru.
Rozlanie Miejsce rozlania zasypać absorbentem. Zebrać dezaktywowany materiał do pojemnika
Usuwanie odpadów Zgodnie z miejscowymi przepisami. Można niszczyć przez kontrolowane spalanie.
Skażona odzież Natychmiast zdjąć skażoną odzież. Jeśli doszło do skażenia skóry to miejsce kontaktu spłukać wodą z mydłem lub wziąć natrysk, nasmarować kremem na bazie lanoliny. Zanieczyszczoną odzież wyprać w normalny sposób.
Kontakt z oczami Płukać oczy przez co najmniej 15 minut dużymi ilościami wody. Zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt ze skórą Zmyć dużymi ilościami wody z mydłem lub wziąć natrysk, nasmarować kremem na bazie lanoliny.
Połknięcie Wypłukać jamę ustną. Zasięgnąć porady lekarza; jeśli to możliwe pokazać etykietę. Nie powodować wymiotów!
Inhalacja Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej, rozluźnić odzież. Zasięgnąć porady lekarza .                   
     

 

     
     

Informacje zawarte w tej karcie są zgodne z naszą aktualną wiedzą, nie mogą być traktowane jako gwarancje i nie mogą stanowić podstaw do ewentualnych roszczeń prawnych. Tylko do stosowania w przemyśle, nie do leków, gospodarstwa domowego i innych zastosowań.

     
     
     
   
KARTA CHARAKTERYSTKI
  DRUKUJ