Stawiamy na Jakość i Cenę Naszych Produktów

+48 61 892 11 16 biuro@ilt.com.pl

ILT - 8% roztwór 2 - etyloheksanianu miedzi
KARTA CHARAKTERYSTKI  
8% 2 - ETYLOHEKSANIAN MIEDZI
 
Opis Produktu 2-etyloheksanian miedzi (II) w benzynie ciężkiej

 
  Zawartość miedzi 8%
  Skład 56% benzyna ciężka, 44% 2-etyloheksanian miedzi
  CAS No. 149-11-1; 64742-82-1
     
Specyfikacja Wygląd zielona, nieprzezroczysta ciecz
Zawartość kobaltu 8.0% ± 0,2%
     
Właściwości fizyczne Gęstość, 20°C 920 kg/m3
Palność Temperatura zapłonu 64°C
  Temperatura samozapłonu >280°C
Rozpuszczalność Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie.
Specyficzne zagrożenia Czynnik redukujący. Nie przechowywać razem z nadtlenkami.
Nigdy nie mieszaj Z NADTLENKIEM!
 
Produkty rozkładu Tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenek cynku
Dane toksykologiczne LD 50, T. ostra doustnie, szczur >2000 mg/kg
  Skóra Rzadko podrażnienie
  Oko Podrażnienie
  Ames test Niemutagenny
Opakowania Standardowe opakowania 25 kg i 5 kg. Na życzenie możliwe są inne opakowania.
     
Zastosowanie Organiczne związki miedzi są stosowane jako środki impregnujące drewno w impregnatach rozpuszczalnikowych. Roztwór 2-etyloheksanianu miedzi w benzynie ciężkiej charakteryzuje się słabą lotnością i nikłym zapachem, co ma duże znaczenie dla wyrobu końcowego. 8% roztwór 2-etyloheksanianu miedzi jest koncentratem do stosowania w przemyśle do produkcji impregnatów rozpuszczalnikowych.
 
 
 
 

 

ZALECANE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZA POMOC

 

Sprzęt ochronny i instrukcje obchodzenia się z produktem - Używać okularów ochronnych lub maski na twarz oraz rękawice.
- Sprzęt musi być czysty i wykonany z materiałów obojętnych np. polietylen,    stal kwasoodporną, szkło.
- Sprzęt należy uziemić.
- Nigdy nie mieszać z nadtlenkami!
Warunki przechowywania Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w dobrze wietrzonym miejscu. Temperatura 0-25 °C. Nie przechowywać razem z nadtlenkami.
Trwałość produktu Produkt pozostanie stabilny zgodnie ze specyfikacją ILT przez co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany według naszych zaleceń.
Gaszenie pożaru Pożar gasić gaśnicą proszkową lub na dwutlenek węgla. W czasie gaszenia zachować odpowiednią odległość od pożaru.
Usuwanie odpadów Zgodnie z miejscowymi przepisami. Można niszczyć przez kontrolowane spalanie.
Rozlanie Miejsce rozlania zasypać absorbentem. Zebrać dezaktywowany materiał do pojemnika.
Skażona odzież Natychmiast zdjąć skażoną odzież. Jeśli doszło do skażenia skóry to miejsce kontaktu spłukać wodą z mydłem lub wziąć natrysk, nasmarować kremem na bazie lanoliny. Zanieczyszczoną odzież wyprać w normalny sposób.
Kontakt z oczami Płukać oczy przez co najmniej 15 minut dużymi ilościami wody. Zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt ze skórą Zmyć dużymi ilościami wody z mydłem lub wziąć natrysk, nasmarować kremem na bazie lanoliny.
Połknięcie Wypłukać jamę ustną. Zasięgnąć porady lekarza; jeśli to możliwe pokazać etykietę. Nie powodować wymiotów!
Inhalacja Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej, rozluźnić odzież. Zasięgnąć porady lekarza.                       
     
     
     
Informacje zawarte w tej karcie są zgodne z naszą aktualną wiedzą, nie mogą być traktowane jako gwarancje i nie mogą stanowić podstaw do ewentualnych roszczeń prawnych. Tylko do stosowania w przemyśle, nie do leków, gospodarstwa domowego i innych zastosowań.
     
*SADT = Self Accelerating Decomposition Temperature    
*phr = części na 100 części żywicy (parts per hundred resin)    
 
KARTA CHARAKTERYSTKI
DRUKUJ