Stawiamy na Jakość i Cenę Naszych Produktów

+48 61 892 11 16 biuro@ilt.com.pl

ILT - PRZYSPIESZACZ KOBALTOWY 10%
KARTA CHARAKTERYSTKI PRZYSPIESZACZ KOBALTOWY 10%
 
Opis Produktu 2-etyloheksanian kobaltu (II)10% na benzynie lakowej

 
  Zawartość kobaltu 10%
  Skład 40% benzyna lakowa, 60% 2-etyloheksanian kobaltu
  CAS No. 136-52-7
     
Specyfikacja Wygląd fioletowa, nieprzezroczysta ciecz
Zawartość kobaltu 10.0% ± 0,2%
     
Właściwości fizyczne Gęstość, 20°C 998 kg/m3
Palność Temperatura zapłonu 50°C
  Temperatura samozapłonu >350°C
Rozpuszczalność Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie.
Specyficzne zagrożenia Czynnik redukujący. Nie przechowywać razem z nadtlenkami.
Nigdy nie mieszaj nadtlenku z przyspieszaczem!
 
Produkty rozkładu Tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenek kobaltu
Dane toksykologiczne LD 50, T. ostra doustnie, szczur >2000 mg/kg
  Skóra Rzadko podrażnienie
  Oko Podrażnienie
  Ames test Niemutagenny
Opakowania 1kg, 5 kg, 30 kg. Na zamówienie możliwe są bębny 200 kg i DPPL 1000 kg.
     
Zastosowanie Dodatek do żywicy poliestrowej nienasyconej, akcelerator.
Przykładowe ilości Metox 50 1-4 phr*
  Przyspieszacz 10% Co 0,025-0,4 phr*

 

ZALECANE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZA POMOC

 

Sprzęt ochronny i instrukcje obchodzenia się z produktem - Używać okularów ochronnych lub maski na twarz oraz rękawice.
- Sprzęt musi być czysty i wykonany z materiałów obojętnych np. polietylen,    stal kwasoodporną, szkło.
- Sprzęt należy uziemić.
- Nigdy nie mieszać nadtlenku z przyspieszaczem!
Warunki przechowywania Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w dobrze wietrzonym miejscu. Temperatura 0-25 °C. Nie przechowywać razem z nadtlenkami.
Trwałość produktu Produkt pozostanie stabilny zgodnie ze specyfikacją ILT przez co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany według naszych zaleceń.
Gaszenie pożaru Pożar gasić gaśnicą proszkową lub na dwutlenek węgla. W czasie gaszenia zachować odpowiednią odległość od pożaru.
Usuwanie odpadów Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu przy utylizacji 070604
Rozlanie Miejsce rozlania zasypać absorbentem. Zebrać dezaktywowany materiał do pojemnika.
Skażona odzież Natychmiast zdjąć skażoną odzież. Jeśli doszło do skażenia skóry to miejsce kontaktu spłukać wodą z mydłem lub wziąć natrysk, nasmarować kremem na bazie lanoliny. Zanieczyszczoną odzież wyprać w normalny sposób.
Kontakt z oczami Płukać oczy przez co najmniej 15 minut dużymi ilościami wody. Zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt ze skórą Zmyć dużymi ilościami wody z mydłem lub wziąć natrysk, nasmarować kremem na bazie lanoliny.
Połknięcie Wypłukać jamę ustną. Zasięgnąć porady lekarza; jeśli to możliwe pokazać etykietę. Nie powodować wymiotów!
Inhalacja Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej, rozluźnić odzież. Zasięgnąć porady lekarza.                       
     
     
     
Informacje zawarte w tej karcie są zgodne z naszą aktualną wiedzą, nie mogą być traktowane jako gwarancje i nie mogą stanowić podstaw do ewentualnych roszczeń prawnych. Tylko do stosowania w przemyśle, nie do leków, gospodarstwa domowego i innych zastosowań.
 
*phr = części na 100 części żywicy (parts per hundred resin)    
   
 
KARTA CHARAKTERYSTKI
DRUKUJ